Bol u glavi nekoliko dana

Klinički prikaz primene biodentina u funkciji dentinskog zamenika:
Slika 1. Tran XV, Gorin C, Willig C, Baroukh B, Pellat B, Decup F, et al. Effect of a calcium-silicate-based restorative cement on pulp repair. J Dent Res. 2012 Dec;91(12):1166-71
Slika 2. Preparacija kaviteta klase I na zubu 17
Slika 3. Kondicioniranje dentina poliakrilnom kiselinom (opciono)
Slika 4. Ispunjavanje kaviteta biodentinom u celosti
Slika 5. Uklanjanje Biodentina (posle 7 dana) u cilju obezebeđivanja dovoljno prostora za kompozitni ispun
Slika 6. Nagrizanje ortofosfornom kiselinom a), aplikacija adheziva b), svetlosna polimerizacija c)
Slika 7. Aplikacija kompozitnog ispuna a), obrada b) i poliranje c)
Slika 8. Završen ispun

Bol u glavi nekoliko dana

bol u glavi nekoliko dana

Media:

bol u glavi nekoliko danabol u glavi nekoliko danabol u glavi nekoliko danabol u glavi nekoliko danabol u glavi nekoliko dana

http://buy-steroids.org